Όροι Χρήσης

Το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης περιλαμβάνει δεδομένα από διαφορετικούς παρόχους, τα οποία μπορεί να υπάγονται σε διαφορετικούς όρους χρήσης, όρους απόκτησης, κλπ. Οι απαραίτητες πληροφορίες για κάθε σύνολο δεδομένων παρέχονται μέσω των μεταδεδομένων που το συνοδεύουν. Τα μεταδεδομένα που συνοδεύουν τα δημοσίως διαθέσιμα σύνολα δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων επικοινωνίας του υπευθύνου συντήρησης) είναι ορατά σε όλους τους χρήστες.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Στους φορείς που ενδιαφέρονται να προσθέσουν δεδομένα στο Εθνικό Σημείο Πρόσβασης ενδέχεται να ζητηθεί να συμπληρώσουν μια Δήλωση Συμμόρφωσης. Με τη συμπλήρωση της εν λόγω δήλωσης, οι φορείς δηλώνουν το βαθμό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που θέτουν οι Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ποιότητα και τη χρήση των παρεχόμενων δεδομένων. Σημειώστε ότι οι Δηλώσεις Συμμόρφωσης δεν κοινοποιούνται σε κανέναν, εκτός αν δηλωθεί κάτι διαφορετικό από τον αντίστοιχο φορέα.

ΓΚΠΔ - Προσωπικά Δεδομένα

Όλα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συμπληρώνονται κατά την εγγραφή ενός χρήστη, αποθηκεύονται στον διακομιστή του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης υπό ασφαλείς συνθήκες. Ο διαχειριστής του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για την επικοινωνία του με τον εκάστοτε χρήστη. Σημειώσατε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Κάθε χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα ανά πάσα στιγμή.

Δήλωση Περιορισμού Ευθύνης

Ο διαχειριστής του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφευχθούν προβλήματα που οφείλονται σε τεχνικά θέματα. Ωστόσο, ο διαχειριστής του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση συμβάντων (συμπεριλαμβανομένης της διακοπής λειτουργίας μιας επιχείρησης, απώλειας επιχειρηματικού κέρδους, σωματικών βλαβών κλπ.) που προκλήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, από ανεπαρκή ή λανθασμένη πληροφόρηση, καθώς και δεν εγγυάται την ποιότητα των παρεχόμενων δεδομένων.

Το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης θα ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν προγραμματισμένες διακοπές των υπηρεσιών του ή για οποιαδήποτε σημαντική απώλεια αξιοπιστίας των δεδομένων (για την οποία είναι ενήμερος ο διαχειριστής της πλατφόρμας). Οι ειδοποιήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει ο εκάστοτε χρήστης κατά την εγγραφή του.

Ο διαχειριστής του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να αλλάζει τους προαναφερθέντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τους όρους χρήσης σε τακτική βάση. Στην περίπτωση που εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης αποδέχεστε αυτομάτως τυχόν ενημερώσεις στους όρους χρήσης.

Άδεια Λογισμικού

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης βασίστηκαν στο σύστημα διαχείρισης δεδομένων CKAN. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε συνδέσμους για το CKAN καθώς και κάποιες από τις επεκτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν.

Το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης διατίθεται σύμφωνα με τους όρους της άδειας GNU Affero General Public License όπως δημοσιεύονται από το Free Software Foundation.
Ο πηγαίος κώδικας του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης είναι διαθέσιμος εδώ.